Wat leer God ons in Hebreërs?

In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. (Hebreërs 1: 1-2).

Met hierdie woorde begin die brief van Hebreërs. Sonder om enige individu of plaaslike kerk te groet, begin die outeur onmiddellik met sy argument wat op ‘n preek lyk (vgl. Hebreërs 13: 22-25). Ons weet nie wie die brief aan die Hebreërs geskryf het nie. Geleerdes dink dit was Paulus, maar dit is bevestig nie. Dit was gerig aan Joodse Christene wat goed vertroud was met die Joodse godsdiens.

Die rede om hierdie brief te skryf, was die afvalligheid wat hierdie Christene bedreig het. Hulle het waarskynlik vervolging gehad wat daartoe gelei het dat hulle die bewustheid verloor van wat God in sy Seun, Jesus Christus, gedoen het. As gevolg hiervan was dit uiters noodsaaklik. In die brief wat die apostel geskryf het, wissel vyf verklarings van die superioriteit van Christus af met vyf indringende waarskuwings. Beide die verduidelikings en die waarskuwings neem toe in lengte en intensiteit gedurende die brief.

1. Christus, as die Seun van God, is hoër as die engele (Hebreërs 1:1-2:4)

Na ‘n inleiding (Hebreërs 1: 1-4), bewys die apostel dat Christus hoër is as die engele met ‘n lang reeks aanhalings uit die Ou Testament. Die Hebreërs moet nie afgelei word deur mense wat sê dat openbaringe deur engele belangrik is nie. Hulle moet ten volle op Christus fokus, omdat God Homself in Hom geopenbaar het. ‘Hoe sal ons dan ontkom as ons so ‘n groot saligheid verontagsaam het?’ (Hebreërs 2: 3).

2. Christus as mens is groter as Moses (Hebreërs 2:5-4:13)

Christus is waarlik menslik en was vir ‘n kort tydjie laer as die engele, maar is nou weer verhewe. Hy het dit alles gedoen tot redding van die mens. Hy is in staat om mense te help wat versoek word omdat Hy self gely het toe hy versoek is (Hebreërs 2:18). Christus is nie net verhewe bo die engele nie, hy oortref ook Moses, die groot profeet van die Jode, in getrouheid. Aan die hand van die voorbeeld van die volk Israel moedig die apostel sy lesers aan om die beloofde rus aan te gaan. Hulle moet nie deur ongeloof die belofte wat deur die evangelie verkondig word, verwaarloos of ignoreer nie, maar hulle moet na die Gees luister en die ewige rus van God ontvang.

3. Christus, as hoëpriester, is hoër as Aäron (Hebreërs 5:1-6:20)

In Christus vertrou gelowiges toegang tot die troon van God. Jesus, die Seun van God, is die groot Hoëpriester deur wie hulle God kan nader: “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.” (Hebreërs 4:16). Deur die skrif bewys die apostel dat Christus as hoëpriester bo Aäron staan ​​(Hebreërs 5: 1-10). Hierdie uiteensetting word gevolg deur ‘n lang en ernstige oproep om geestelik volwasse te word. As die lesers wegval van hul vertroue in Christus, is daar geen ander manier om gered te word nie.

4. Christus as hoëpriester volgens die orde van Melgisedek (Hebreërs 7:1-10:39)

In hierdie gedeelte wys die apostel dat Christus nie ‘n Levitiese priester is nie, maar ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisedek. Levi was reeds onderdanig aan Melgisedek deur middel van Abraham, dus is die Levitiese priesterdom van minder waarde as dié van Christus. Christus het die nuwe verbond gewy, wat reeds deur die profete aangekondig is. Hy is die hoëpriester van die nuwe heiligdom en die nuwe verbond.

Die seremonies in die Ou Testament kon nie ware versoening teweegbring nie, maar die volmaakte offer van Christus het die testament bekragtig en sy bloed het die nuwe verbond gewy. “Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gely het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het Hy net een keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem.” (Hebreërs 9:26). “Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak.” (Hebreërs 10:14). Na aanleiding van hierdie verslag van Christus se hoëpriesterskap onder die nuwe verbond, roep die apostel sy lesers op om vertroue te hê. As ons hierdie weg na God verag, sal ‘n verskriklike oordeel volg, verwerp dus nie die bloed van Jesus nie!

5. Geloof en lewe (Hebreërs 11:1-13:25)

Een van die bekendste hoofstukke in die Bybel is Hebreërs 11 oor voorbeelde van die Ou Testament. Die apostel toon aan dat al hierdie mense in die belofte van Christus geglo het, alhoewel dit nog nie vervul is nie. Hierdie voorbeelde toon die volheid en krag van geloof. Die getuienisse spoor gelowiges aan om te volhard:

Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.
Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant
van die troon van God
. ” (Hebreërs 12: 1-2).

Ten slotte , volharding in die geloof moet ons alledaagse lewe wees. Die apostel moedig sy lesers aan om liefdevol te wees en goed te doen. Hy sluit hierdie preekbrief af met ‘n seën en groet.

Die boodskap vir ons

  • God het Homself volkome en onvervangbaar in Jesus Christus geopenbaar
  • Jesus is hoër as die engele.
  • Jesus is sowel God as mens.
  • Die ou verbond is onvoldoende. Die nuwe verbond is beter as die ou verbond.
  • Geloof is nodig om God te behaag en deel te wees van verlossing.
  • Geloof het volharding tot gevolg. Geloof kom tot uitdrukking in goeie werke.

Deel plasing