Wat is God se uitkyk oor egskeiding?

Die gedeeltes in die Nuwe Testament wat hierdie kwessie aanspreek is Matteus 5:31-32; 19:1-12; Markus 10:1-12; Lukas 16:18; 1 Korintiërs 7:10-16. Deuteronomium 24:1-4 in die Ou Testament is ook belangrik vir agtergrond.

Dit is nogal ‘n moeilike vraag om te beantwoord omdat dit nie in Deuteronomium breedvoerig bespreek word nie (en dit is gefokus op een spesifieke situasie), as gevolg van hoe egskeiding in die lig van kultuur in die tydperk van die Nuwe Testament verstaan is en ook omdat Matteus, bo al die ander skrywers, ‘n “uitsondering klousule” insluit (Matteus 19:9).  Daarom het Christene verskillende uitkykpunte oor die kwessie.  John Piper, sal byvoorbeeld argumenteer dat egskeiding en om weer te trou nie toelaatbaar is nie.  Ek gaan in hierdie antwoord my verstaan van die Woord oor die kwessie weergee.

Jesus se antwoord oor egskeiding in Matteus 19

Ons gaan fokus op Matteus 19.  In hierdie gedeelte (vers 3) het die Fariseërs na Jesus gegaan en gevra “Mag ‘n man sommer oor enige ding van sy vrou skei?”(AFR83).  Jesus se antwoord gaan terug na die skepping en God se oorspronklike bedoeling vir die huwelik in Genesis 1 en 2.  Jesus haal Genesis 1:27 aan: “God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep” asook Genesis 2:24: “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word”.  Jesus beklemtoon dan die feit: “hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei nie.” (Matteus 19:6).

Wat van Moses se wet?

Jesus se basiese antwoord is dus dat ‘n man en vrou in ‘n huwelik ongebind/saamgebind is deur God – hulle word een- en oor hierdie rede moet hulle nie van mekaar geskei word nie (d.w.s hulle moenie ‘n egskeiding kry nie).  Die Fariseërs het egter nog ‘n vraag gevra: “Waarom het Moses dan bepaal dat, as iemand sy vrou ‘n skeibrief gee, hy van haar kan skei?”(Matteus 19:7).  Die Fariseërs verwys na Deuteronomium 24:1 waar Moses ‘n man toelaat om ‘n skeibrief aan sy vrou te gee.  Hoekom dan sal Moses (wat God se woorde spreek, nie sy eie nie) egskeiding toelaat wanneer God dit in Genesis 1 en 2 verbied?

Verharde harte

Jesus se antwoord is dat dit as gevolg van “die hardheid van julle harte” is (Matteus 19:8) dat Moses (wat God se woorde spreek) egskeiding toelaat.  Dit is belangrik om te onthou op hierdie punt dat Genesis 3 gebeur het tussen Genesis 1 en 2 en Deuteronomium 24: dat Adam en Eva ongehoorsaam was teenoor God se opdrag en dat God hulle na aanleiding daarvan veroordeel het.  Hulle bly nie meer in die tuin van Eden nie.  Die gevolg daarvan is dat mense se harte nou verhard is.  Daarom, al word ‘n man en vrou steeds “een” wanneer hulle trou, laat God egskeiding toe in sekere gevalle.  (‘n Ander manier om daarna te kyk, is dat egskeiding nooit in Genesis 1 en 2 ‘n kwessie sou wees nie, aangesien man en vrou nooit teen mekaar sou sondig op enige manier nie, maar na Genesis 3 het sonde en egskeiding wel kwessies begin word.).

Egbreuk, owerspel en geloof

Daarom, Jesus se siening in Matteus 19:9: “Elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor owerspel, en met ‘n ander een trou, pleeg egbreuk.” Daarom laat Jesus egskeiding toe slegs in die geval van owerspel.  Paulus voeg ‘n tweede uitsondering hierby.  In 1 Korintiërs 7:15 praat Paulus oor huwelike waar een eggenoot ‘n gelowige is en die ander een nie.  In 7:12-14, sê Paulus dat die gelowige nie moet skei van die ongelowige as die ongelowige gewillig is om by hom/haar te bly nie. Maar, 7:15, as die ongelowige egter wil skei, is die gelowige man of vrou in die geval nie gebind nie.  Dit blyk om te impliseer dat hulle vryheid het om weer te trou.

Die huwelik is ‘n hoë roeping

In opsomming:  die huwelik is ‘n baie hoë beroep, waarin ‘n man en vrou, wanneer hulle trou, een word – God bind hulle saam.  Daarom moet hulle nie skei nie.  Maar, as daar owerspel in die huwelik is, dan kan hulle skei (daar hoef nie geskei te word nie, die ideaal sal wees dat die paartjie vergifnis en genade bewys en die huwelik kan voortgaan).  Ook in die huwelik tussen ‘n gelowige en ongelowige, as die ongelowige die huwelik verlaat, is die gelowige vry om weer te trou.

Deel plasing