Home » Christian basics » Jesus Christus » Waarom word Jesus “die Seun van Dawid” genoem?

Waarom word Jesus “die Seun van Dawid” genoem?

“Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stilbly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: “Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” Markus 10:47-48

Jesus oppad na Jerusalem

Net voor sy dood het Jesus na Jerusalem gereis. Terselfdertyd was baie ander mense op pad na Jerusalem om die Pasgafees (of Paasfees) by te woon. Volgens die Markusevangelie was Jesus in die middel van ‘n groot skare wat stadig na die stad beweeg het (Mark 10:1). Tydens hulle reis het hulle die stad Jerigo verbygegaan. Op die rand van daardie dorp het ’n blinde man probeer om Jesus se aandag te trek deur te roep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U oor my!”” (Lukas 18:38). Volgens die Markusevangelie het hulle op die blinde man afgekom toe hulle Jerigo verlaat het (Markus 10:46). Boonop was daar volgens die Evangelie van Matteus (20:29-30) twee blindes. In elk geval, baie mense het baie ontsteld geraak deur die geskree en vir die blindes gesê om stil te bly. Hierdie artikel probeer om te verduidelik wat die skare moontlik gedink het toe hulle die woorde “Jesus Seun van Dawid” hoor.

Bybelverse wat Jesus as die Seun van Dawid noem

Matteus 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9; 21:15; 22:42.

Markus 10:47-48.

Lukas 1:32; 18:38-39.

Die Hebreeuse uitdrukkings “seuns van” en “seun van”

Die uitdrukking Jesus die Seun van Dawid dui aan dat daar ‘n familieverhouding tussen koning Dawid en Jesus was. Dit beteken nie noodwendig dat Dawid die biologiese vader van Jesus was nie. Die Evangelie van Matteus (Matteus 1:6-16) maak duidelik dat Jesus wel aan die familie van Dawid behoort het via Josef, die man van Maria, Jesus se moeder. Tog is Jesus en Dawid geskei deur ‘n totaal van 25 geslagte wat oor ‘n tydperk van ongeveer ‘n duisend jaar strek.

In Hebreeus kan die uitdrukkings “seuns van” en “seun van” verwys na familieverhoudings oor baie geslagte heen. Die priesters in die tempel in Jerusalem kan byvoorbeeld “seuns van Aäron” genoem word (2 Kronieke 13:9), hoewel Aäron, die broer van Moses, honderde jare vroeër oorlede is. Op ‘n soortgelyke wyse kan sommige van die Leviete “die seuns van Korag” (Psalm 42:1) genoem word en ander “die seuns van Asaf” (2 Kronieke 35:15; Esra 3:10), alhoewel hulle gemeenskaplike voorouer dalk eeue vroeër geleef het (Numeri 26:9-11; 1 Kronieke 15:16-17). Op dieselfde manier kan die opeenvolgende konings in Jerusalem “seuns van Dawid” genoem word, met verwysing na hul gemeenskaplike voorvader koning Dawid, wat Jerusalem in die verre verlede sy hoofstad gemaak het (2 Kronieke 23:3).

In Hebreeus kan die uitdrukkings “seuns van” en “seun van” ook aandui dat ‘n persoon aan ‘n sekere groep mense anders as ‘n familie behoort. Dus, die algemene uitdrukking “die seuns van Israel” verwys na alle Israeliete, familie of nie. Die uitdrukking “die seun van die vreemdeling” kan verwys na enige persoon van die kategorie “vreemdeling” (Jesaja 56:3). En wanneer Amos sê “Ek is nie ‘n profeet of die seun van ‘n profeet nie”, sê hy nie net dat hy nie uit ‘n familie van profete kom nie, maar ook dat hy nie tot daardie kategorie behoort nie (Amos 7:14). ). Soms vermy Bybelvertalings die uitdrukkings “seuns van” of “seun van”. Byvoorbeeld, die uitdrukking “die kinders van Israel” kan vertaal word as “die volk van Israel”, die uitdrukking “die seun van die vreemdeling” as “die vreemdeling”, en die Hebreeuse uitdrukking “die seuns van die bruidskamer” as ” die bruilofsgaste” (Matteus 9:15).

Die uitdrukking “Jesus die Seun van Dawid” verwys nie net na ‘n familieverhouding tussen Jesus en Dawid nie. Dit suggereer ook dat Jesus in die tradisie van die konings van Jerusalem staan. En dit is waar die skare in Jerigo senuweeagtig geword het. Wat as die Romeinse besettingsmagte in Jerusalem ingelig is dat ‘n groot skare op pad is na die stad en onder hulle was iemand met die titel Seun van Dawid? Hoe sou die Romeinse owerhede reageer?

27 geslagte van Dawid tot Jesus

Matteus 1:6-16
1. Dawid,
2. Salomo,
3. Rehabeam,
4. Abia,
5. Asa,
6. Josafat,
7. Joram,
8. Ussia,
9. Jotam,
10. Agas,
11. Hiskia,
12. Manasse,
13. Amon,
14. Josia,
15. Jojagin,
16. Sealtiël,
17. Serubbabel,
18. Abihud,
19. Eljakim,
20. Asor,
21. Sadok,
22. Agim,
23. Elihud,
24. Eleasar,
25. Mattan,
26. Jakob,
27. Josef,
die man van Maria,
die moeder van Jesus.

Die belofte van ‘n nuwe koning

Lank voordat Jesus Jerusalem besoek het, het die Koninkryk van Dawid tot ‘n einde gekom. Die stad is verwoes en baie mense, onder wie die koninklike familie, is in ballingskap gedwing. Die stad en sy omgewing genaamd Juda is gereduseer tot ‘n klein provinsie wat afhanklik was van die groot ryke wat dit agtereenvolgens regeer het. Uiteindelik het dit deel geword van die Romeinse Ryk.

Verskeie profete het die einde van die ballingskaps tydperk aangekondig. Die mense in ballingskap sou terugkom. Sommige het inderdaad teruggekom (Esra 2:7). En in ooreenstemming met ‘n ou belofte (2 Samuel 7:12-16), het die profete in die vooruitsig gestel dat die koninkryk van Dawid deur ‘n sygeslag herstel sou word (Jesaja 9:5-6; Jeremia 30:18 -21; Miga 5:1-4 en Sagaria 6:12-13).

Die belofte het gewag om die woord te vervul. In die tyd van Jesus was daar sterk verwagtinge wat die herlewing van die koninkryk op die punt was om te gebeur (Lukas 2:25-26). Dit was ‘n blinde persoon wat gesien het hoe die belofte vervul word (… Jesus, Seun van Dawid …), terwyl ander bloot bang was vir die gevolge wanneer iemand die troon van koning Dawid sou opeis.

Die Romeinse fout tydens die Paasfees

Uit nie-Bybelse bronne weet ons dat die Romeinse Ryk die gebied genaamd Juda in die jaar 63 voor Christus ingeneem het. Hulle het dit “Judea” herdoop. Vir ‘n kort tydperk, tydens die bewind van koning Herodes die Grote, het die Romeinse owerhede Judea ‘n mate van onafhanklikheid toegelaat. Ná koning Herodes se dood, kort ná Jesus se geboorte (Matteus 2:19), het onluste in Jerusalem uitgebreek tydens die Pasga- of Paasfees. Die Romeinse leër het gereageer deur ongeveer 3000 mense binne die tempelgebied dood te maak. Die verhouding tussen die Romeinse owerhede en die Jode het voortgegaan om gespanne te wees totdat daar in die jaar 67 na Christus, ‘n massiewe Joodse opstand uitgebreek het. Die Romeinse leër het gereageer deur Jerusalem insluitend die tempel te vernietig.

Gedurende die tydperk van groeiende spanning tussen die Jode en die Romeinse besetters het Jesus in Galilea, Samaria en Judea rondgeloop. Bang vir reperkussies deur die Romeinse leër, was die Jode rondom Jesus baie versigtig oor enigiets wat as onluste of rebellie geïnterpreteer kon word. Om te roep “Jesus Seun van Dawid!” kon maklik gesien word as ‘n provokasie van die Romeinse owerheid, en daarom moes die blindes so gou moontlik stilgemaak word.

Tog was die blindes by Jerigo diegene wat Jesus op pad na Jerusalem gesien het vir wie Hy werklik was. En die Romeinse owerhede was diegene wat Jesus ‘n paar dae later in Jerusalem gekruisig het.

Afsluiting

In hierdie artikel het ons drie aspekte van die uitdrukking Jesus die Seun van Dawid bespreek.

Eerstens impliseer die uitdrukking dat Dawid ‘n voorvader van Jesus was, nie noodwendig Sy biologiese vader nie.
Tweedens impliseer die uitdrukking dat Jesus ‘n regmatige koning in Jerusalem genoem kan word.
Derdens impliseer die uitdrukking dat Jesus die profesie vervul het dat God ‘n nuwe koning uit die nageslag van Dawid sou stuur om Sy koninkryk te herstel.

Die meeste mense rondom Jesus wou nie die uitdrukking gebruik nie, omdat hulle bang was vir wat die Romeinse besetters van ‘n nuwe koning in Jerusalem sou dink. Maar die blindes het nog harder geskree toe hulle sien wie Jesus werklik is.
Wat van jou? Hoe sal jy reageer??

Deel plasing